Khuyến mãi

Đừng để thua corona, kế hoạch BBQ (kế hoạch giảm giá sử dụng kinh doanh lưu trú ở Hiroshima)

(Ghi chú) Sản phẩm này là một chương trình giảm giá chỗ ở, sử dụng dự án hỗ trợ kinh doanh lưu trú tại thành phố Hiroshima.